21611
04:01

بخشی از فیلم دوره مدل سازی جداسازهای لرزه ای در نرم افزار ABAQUS

playlist

پکیج استثنایی 808