خروجی گرفتن نقشه های 3 بعدی برای نرم افزار ETABS از پکیج نرم افزای pi-SUITE برای ترسیم 3 بعدی ساختمان بتنی (از قالب بندی تا آرماتوربندی، جزییات ریز ریز)

06:31

خروجی گرفتن نقشه های 3 بعدی برای نرم افزار ETABS از پکیج نرم افزای pi-SUITE برای ترسیم 3 بعدی ساختمان بتنی (از قالب بندی تا آرماتوربندی، جزییات ریز ریز)

خروجی گرفتن نقشه های 3 بعدی برای نرم افزار ETABS از پکیج نرم افزای pi-SUITE برای ترسیم 3 بعدی ساختمان بتنی (از قالب بندی تا آرماتوربندی، جزییات ریز ریز)

pi-SUITE to ETABS export Connection