معرفی نرم افزار piDESIGN مجزا جهت طراحی مقاطع بتنی برای خمش های محوری یا غیر محوری بر اساس آیین نامه Eurocode از جمله ستون، تیر، دال و تیر بتنی

03:50

معرفی نرم افزار piDESIGN مجزا جهت طراحی مقاطع بتنی برای خمش های محوری یا غیر محوری بر اساس آیین نامه Eurocode از جمله ستون، تیر، دال و تیر بتنی

معرفی نرم افزار piDESIGN مجزا جهت طراحی مقاطع بتنی برای خمش های محوری یا غیر محوری  بر اساس آیین نامه Eurocode از جمله ستون، تیر، دال و تیر بتنی

introduction to piDESIGN software

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم