17874
1:10:39

نگاهی به زلزله 21 آبان 96 استان کرمانشاه

این فیلم مربوط به ارائه گزارش مهندس احمدرضا جعفری در شورای فنی استانداری همدان ااست.

مطالب مرتبط:

دوره آنلاین طراحی پیشرفته دال و پی در SAFE 2016 با تدریس مهندس جعفری 

پکیج استثنایی 808