آموزش مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان (موضوع: مسئول ایمنی. بهداشت کار و حفاظت محیط زیست)

03:11

آموزش مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان (موضوع: مسئول ایمنی. بهداشت کار و حفاظت محیط زیست)

این فیلم آموزش مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان(موضوع: مسئول ایمنی. بهداشت کار و حفاظت محیط زیست) ویژه آزمون نظام مهندسی و کارشناسی رسمی دادگستری است.

پکیج استثنایی 808

شامل این فیلم