عملکرد سیستم های جداسازی سه جهت GERB در سازه و در هنگام وقوع زلزله