17691
11:24

پارامترهای مهم در بررسی مدل گسلش و اهمیت آن در بررسی حرکات توانمند زمین

سخنران: دکتر محمد قائم مقامیان 

منبع

پکیج استثنایی 808