13981
09:43

ساخت پله های قوسی آجری (ترجمه و دوبله اختصاصی 808)

در این فیلم با نحوه ساخت پله های قوسی آجری آشنا خواهید شد.

این فیلم توسط تیم مترجمین 808 به طور اختصاصی ترجمه و دوبله شده است.

playlist

پکیج استثنایی 808