13616
06:42

محاسبه وزن مخصوص خشک خاک (ترجمه و دوبله اختصاصی 808)

در این فیلم با نحوه استفاده از دیاگرام فازی خاک برای محاسبه وزن مخصوص خشک خاک آشنا خواهید شد.

ترجمه و دوبله اختصاصی 808

منبع:+

playlist

پکیج استثنایی 808