مدلسازی برج پله در نرم افزار Tekla Structures 2016

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم