13331
11:04

برآورد آرماتور مورد نیاز در یک تیر با نرم افزار Ecxel (ترجمه و دوبله اختصاصی 808)

یکی از زمان بر ترین و کسل کننده ترین کارها در کارگاه تهیه برنامه زمان بندی خم کردن آرماتورها است. تنظیم لیستی از آرماتور ها شامل اندازه، تعداد آنها، طول برش، وزن آنها و طرحی که نشان دهنده شکل آرماتور و خم آن با ارائه تمامی ابعاد و زوایای خم باشد یک وظیفه بسیار مهم در هر کارگاهی است که نیازمند زمان، اطلاعات ورودی و محاسبات زیادی است. با افزایش روز به روز قیمت فولاد، استفاده بهینه از فولاد های برش خورده و کاهش ضایعات فولاد به امری ضروری بدل شده است. در این ویدئوی آموزشی روشی برای تخمین میزان فولاد یا آرماتور مورد نیاز با استفاده از  نرم افزار اکسل معرفی می شود.

این فیلم توسط موسسه آموزشی 808 به طور اختصاصی ترجمه و دوبله شده است

playlist

پکیج استثنایی 808