استخراج شتابنگاشت مقياس شده از سايت PEER

07:41

استخراج شتابنگاشت مقياس شده از سايت PEER

شتاب‌نگاشت توسط شتاب‌نگارها و در ایستگاهای شتاب‌نگار زلزله ثبت می‌شود. در واقع شتاب‌نگاشت، ثبت شتاب زمین در طول زلزله است. محور افقی مدت زمان وقوع زلزله و محور عمودی شتاب حرکت زمین را نشان می‌دهد. این شتاب بر حسب نسبتی از شتاب ثقل زمین درج می‌شود.

منبع