استخراج شتابنگاشت مقياس شده از سايت PEER

07:41

استخراج شتابنگاشت مقياس شده از سايت PEER

شتاب‌نگاشت توسط شتاب‌نگارها و در ایستگاهای شتاب‌نگار زلزله ثبت می‌شود. در واقع شتاب‌نگاشت، ثبت شتاب زمین در طول زلزله است. محور افقی مدت زمان وقوع زلزله و محور عمودی شتاب حرکت زمین را نشان می‌دهد. این شتاب بر حسب نسبتی از شتاب ثقل زمین درج می‌شود.

منبع

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم