13599
04:12

طراحی بهینه ستون های ساده و پیچیده بتن آرمه در نرم افزار S-Concrete

ستون بتن آرمه یکی از اصلی ترین اعضای سازه ای است که انتظار می رود نیروهای فشاری را تحمل کند. در این ویدئو روش طراحی بهینه هر نوع ستون، اعم از ستون ساده و یا پیچیده بتن آرمه آموزش داده شده است.

ترجمه و دوبله موسسه آموزشی 808

منبع: +

playlist

پکیج استثنایی 808