5903
1:29:44

ویدیو شبیه سازی دو ساختمان مشابه تحت زلزله یکی با میراگر اصطکاکی Damptech و دیگری سیستم سنتی شبیه سازی شده در ETABS

ویدیو شبیه سازی دو ساختمان مشابه تحت زلزله یکی با میراگر اصطکاکی Damptech و دیگری سیستم سنتی شبیه سازی شده در ETABS

Simulation of a building equipped with friction dampers being hit by earthquake

Finite element simulation of a building being hit by an earthquake. Building is protected using Damptech Panel friction dampers.

رجوع به وبسایت شرکت بهساز اندیشان تهران ، نماینده رسمی شرکت Damptech در ایران

playlist

پکیج استثنایی 808