5896
06:39

انیمیشن میراگر جذب انرژی اصطکاکی دورانی شرکت Damptech جذب ضربه بخش 2

انیمیشن میراگر جذب انرژی اصطکاکی دورانی شرکت Damptech جذب ضربه  بخش 2

Friction damper for impact absorption 2

By converting the kinetic energy of the impact load into heat Damptech dampers absorb the impact of a moving load and thereby reduce the transmission of potentially damaging shocks to equipment and...
رجوع به وبسایت شرکت بهساز اندیشان تهران ، نماینده رسمی شرکت Damptech در ایران

playlist

پکیج استثنایی 808