5890
04:03

ترکیب سیستم میراگر اصطکاکی دورانی شرکت Damptech با سیستم جداساز لرز ه ای

ترکیب سیستم میراگر اصطکاکی دورانی شرکت Damptech با سیستم جداساز لرز ه ای

Base isolation of buildings using rotational friction dampers

Simulation of the behavior of a building equipped with base isolation system with friction energy dissipation mechanism.

رجوع به وبسایت شرکت بهساز اندیشان تهران ، نماینده رسمی شرکت Damptech در ایران

playlist

پکیج استثنایی 808