5898
06:39

انیمیشن کنترل ارتعاشات توسط میراگر دورانی اصطکاکی شرکت Damptech در بادبندهای صرفاً کششی

انیمیشن کنترل ارتعاشات توسط میراگر دورانی اصطکاکی شرکت Damptech در بادبندهای صرفاً کششی

رجوع به وبسایت شرکت بهساز اندیشان تهران ، نماینده رسمی شرکت Damptech در ایران

playlist

پکیج استثنایی 808