6026
02:52

کلیپ آزمایش میراگر اصطکاکی انتقالی (در بادبند قطری) شرکت پال Pall Dynamics به صورت سیکلی در در ژاپن

کلیپ آزمایش میراگر اصطکاکی انتقالی (در بادبند قطری) شرکت پال Pall Dynamics به صورت سیکلی در در ژاپن

playlist

پکیج استثنایی 808