4319
02:52

معرفی میراگر اصطکاکی معتبر و قدیمی اصطکاکی پال (PFD) در آزمایشگاه Polytechnique_and_Concordia میز ارزان شبیه سازه زلزله

معرفی میراگر اصطکاکی معتبر و قدیمی اصطکاکی پال (PFD) در آزمایشگاه Polytechnique_and_Concordia میز ارزان شبیه سازه زلزله از طرف گروه 808

playlist

پکیج استثنایی 808