5897
06:39

استفاده از میراگر اصطکاکی دورانی شرکت Damptech برای کنترل ارتعاشات و جذب نیروی زلزله

استفاده از میراگر اصطکاکی دورانی شرکت Damptech برای کنترل ارتعاشات و جذب نیروی زلزله

Friction damper for vibration and seismic control

 رجوع به وبسایت شرکت بهساز اندیشان تهران ، نماینده رسمی شرکت Damptech در ایران

playlist

پکیج استثنایی 808