4317
02:52

انیمیشن نحوه ساخت و اجرای میراگر اصطکاکی پال بادبندی (PFD)

انیمیشن نحوه ساخت و اجرای میراگر اصطکاکی پال بادبندی (PFD) از طرف گروه 808

playlist

پکیج استثنایی 808