همایش عملکردی مهندسی زلزله و کاربرد آن در سازه های بلند، بخش اول، بررسی های نمونه کمیته سازه های بلند: هسته دیوار برشی و سیستم قاب دوگانه توسط: Zeynep Tuna, John Wallace (university of california) & Tony Yang (university of british colombia)

28:54

همایش عملکردی مهندسی زلزله و کاربرد آن در سازه های بلند، بخش اول، بررسی های نمونه کمیته سازه های بلند: هسته دیوار برشی و سیستم قاب دوگانه توسط: Zeynep Tuna, John Wallace (university of california) & Tony Yang (university of british colombia)

همایش عملکردی مهندسی زلزله و کاربرد آن در سازه های بلند، بخش اول، بررسی های نمونه کمیته سازه های بلند: هسته دیوار برشی و سیستم قاب دوگانه توسط: Zeynep Tuna, John Wallace (university of california) & Tony Yang (university of british colombia)

ارائه شده از طرف انستیتو بین المللی  سازه های بلند، مرکز تحقیقات  مهندسی زلزله Pacific ، انجمن مهندسین عمران محاسب کالیفرنیای شمالی، در سال 2011 در شهر  ساندیگو،  آمریکا

11 - PBEE for Tall Building Design - the TBI case studies: RC Core Wall and RC Dual System by: Zeynep Tuna, John Wallace (university of california) & Tony Yang (university of british colombia)

performance based earthquake engineering and its applications to tall building design held on 2011 by TBI,PEER,SEAONC at san diego USA.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم