5900
06:39

آزمایش لابراتوری میراگر اصطکاکی دورانی شرکت Damptech

آزمایش لابراتوری میراگر اصطکاکی دورانی شرکت Damptech

Panel Friction Damper testing video

Presentation of Damptech panel friction damper. Damper was developed and tested in testing facilities of Technical University of Denmark.

رجوع به وبسایت شرکت بهساز اندیشان تهران ، نماینده رسمی شرکت Damptech در ایران

playlist

پکیج استثنایی 808