5902
1:29:44

انیمیشن نصب میراگر اصطکاکی دورانی شرکت Damptech در بادبند چورون معکوس برای محافظت لرزه ای ساختمان ها

انیمیشن نصب میراگر اصطکاکی دورانی شرکت Damptech در بادبند چورون معکوس برای محافظت لرزه ای  ساختمان ها

Seismic protection of the building using friction dampers with inverted V bracing

 رجوع به وبسایت شرکت بهساز اندیشان تهران ، نماینده رسمی شرکت Damptech در ایران

playlist

پکیج استثنایی 808