11215
38:17

همایش عملکردی مهندسی زلزله و کاربرد آن در سازه های بلند، بخش ششم، تحلیل سطوح سرویس دهی و ماکزیمم زلزله محتمل یا (MCE) از: Ronald O. Hamburger S.E.

همایش عملکردی مهندسی زلزله و کاربرد آن در سازه های بلند، بخش ششم، تحلیل سطوح سرویس دهی و ماکزیمم زلزله محتمل یا (MCE) از: Ronald O. Hamburger S.E.

ارائه شده از طرف انستیتو بین المللی  سازه های بلند، مرکز تحقیقات  مهندسی زلزله Pacific ، انجمن مهندسین عمران محاسب کالیفرنیای شمالی، در سال 2011 در شهر  ساندیگو،  آمریکا

6 - PBEE for Tall Building Design - Service Level and MCE Analysis by: Ronald O. Hamburger S.E.

performance based earthquake engineering and its applications to tall building design held on 2011 by TBI,PEER,SEAONC at san diego USA.

پکیج استثنایی 808