11211
21:34

همایش عملکردی مهندسی زلزله و کاربرد آن در سازه های بلند، بخش دوم، مقدمه ای جامع از طراحی عملکردی مهندسی زلزله از طرف jack moehle P.E california university, berkeley

همایش عملکردی مهندسی زلزله و کاربرد آن در سازه های بلند، بخش دوم، مقدمه ای جامع از  طراحی عملکردی مهندسی زلزله از طرف jack moehle P.E california university, berkeley

ارائه شده از طرف انستیتو بین المللی  سازه های بلند، مرکز تحقیقات  مهندسی زلزله Pacific ، انجمن مهندسین عمران محاسب کالیفرنیای شمالی، در سال 2011 در شهر  ساندیگو،  آمریکا

2 - PBEE for Tall Building Design - Overview of Performance-Based Earthquake Engineering, by jack moehle P.E california university, berkeley

performance based earthquake engineering and its applications to tall building design held on 2011 by TBI,PEER,SEAONC at san diego USA.

پکیج استثنایی 808