11226
20:46

همایش عملکردی مهندسی زلزله و کاربرد آن در سازه های بلند، بخش سیزدهم: پرسش و پاسخ نهایی

همایش عملکردی مهندسی زلزله و کاربرد آن در سازه های بلند، بخش سیزدهم: پرسش و پاسخ نهایی

ارائه شده از طرف انستیتو بین المللی  سازه های بلند، مرکز تحقیقات  مهندسی زلزله Pacific ، انجمن مهندسین عمران محاسب کالیفرنیای شمالی، در سال 2011 در شهر  ساندیگو،  آمریکا

13 - PBEE for Tall Building Design - Q&A

performance based earthquake engineering and its applications to tall building design held on 2011 by TBI,PEER,SEAONC at san diego USA.

پکیج استثنایی 808