11213
27:38

همایش عملکردی مهندسی زلزله و کاربرد آن در سازه های بلند، بخش چهارم، اهداف، طراحی، ضوابط و طراحی مفهومی عملکردی از طرف Ron klemencic, Magnusoon klemencic Associates.

همایش عملکردی مهندسی زلزله و کاربرد آن در سازه های بلند، بخش چهارم، اهداف، طراحی، ضوابط و طراحی مفهومی عملکردی از طرف Ron klemencic, Magnusoon klemencic Associates.

ارائه شده از طرف انستیتو بین المللی  سازه های بلند، مرکز تحقیقات  مهندسی زلزله Pacific ، انجمن مهندسین عمران محاسب کالیفرنیای شمالی، در سال 2011 در شهر  ساندیگو،  آمریکا

4 - PBEE for Tall Building Design Performance - Objectives, Deisgn, criteria & conceptual design, by: Ron klemencic, Magnusoon klemencic Associates.

performance based earthquake engineering and its applications to tall building design held on 2011 by TBI,PEER,SEAONC at san diego USA.

پکیج استثنایی 808