11225
28:31

همایش عملکردی مهندسی زلزله و کاربرد آن در سازه های بلند، بخش دوازدهم: تحلیل کارایی (ارزیابی خسارت و زیان) توسط: Ronald o. Hamberger P.E.

همایش عملکردی مهندسی زلزله و کاربرد آن در سازه های بلند، بخش دوازدهم: تحلیل کارایی (ارزیابی خسارت و زیان) توسط: Ronald o. Hamberger P.E.

ارائه شده از طرف انستیتو بین المللی  سازه های بلند، مرکز تحقیقات  مهندسی زلزله Pacific ، انجمن مهندسین عمران محاسب کالیفرنیای شمالی، در سال 2011 در شهر  ساندیگو،  آمریکا

12 - PBEE for Tall Building Design - Performance Analysis (Loss Estimation) by: Ronald o. Hamberger P.E.

performance based earthquake engineering and its applications to tall building design held on 2011 by TBI,PEER,SEAONC at san diego USA.

پکیج استثنایی 808