11214
20:35

همایش عملکردی مهندسی زلزله و کاربرد آن در سازه های بلند، بخش پنجم، ورودی لرزه ای اندرکنش خاک و سازه توسط: Yousef Bozorgnia (PEER), C.B Crouse (URS) & Jonathan P. Strewat (UClA)

همایش عملکردی مهندسی زلزله و کاربرد آن در سازه های بلند، بخش پنجم، ورودی لرزه ای اندرکنش خاک و سازه توسط: Yousef Bozorgnia (PEER), C.B Crouse (URS) & Jonathan P. Strewat (UClA)

ارائه شده از طرف انستیتو بین المللی  سازه های بلند، مرکز تحقیقات  مهندسی زلزله Pacific ، انجمن مهندسین عمران محاسب کالیفرنیای شمالی، در سال 2011 در شهر  ساندیگو،  آمریکا

5 - PBEE for Tall Building Design -Seismic Input and Soil-Structure Interaction (chapter 5 of TBI guidelines) by: Yousef Bozorgnia (PEER), C.B Crouse (URS) & Jonathan P. Strewat (UClA)

performance based earthquake engineering and its applications to tall building design held on 2011 by TBI,PEER,SEAONC at san diego USA.

پکیج استثنایی 808