11224
28:54

همایش عملکردی مهندسی زلزله و کاربرد آن در سازه های بلند، بخش اول، بررسی های نمونه کمیته سازه های بلند: هسته دیوار برشی و سیستم قاب دوگانه توسط: Zeynep Tuna, John Wallace (university of california) & Tony Yang (university of british colombia)

همایش عملکردی مهندسی زلزله و کاربرد آن در سازه های بلند، بخش اول، بررسی های نمونه کمیته سازه های بلند: هسته دیوار برشی و سیستم قاب دوگانه توسط: Zeynep Tuna, John Wallace (university of california) & Tony Yang (university of british colombia)

ارائه شده از طرف انستیتو بین المللی  سازه های بلند، مرکز تحقیقات  مهندسی زلزله Pacific ، انجمن مهندسین عمران محاسب کالیفرنیای شمالی، در سال 2011 در شهر  ساندیگو،  آمریکا

11 - PBEE for Tall Building Design - the TBI case studies: RC Core Wall and RC Dual System by: Zeynep Tuna, John Wallace (university of california) & Tony Yang (university of british colombia)

performance based earthquake engineering and its applications to tall building design held on 2011 by TBI,PEER,SEAONC at san diego USA.

پکیج استثنایی 808