11216
26:17

همایش عملکردی مهندسی زلزله و کاربرد آن در سازه های بلند، بخش هفتم، مدلسازی و ضوابط قابل قبول برای سازه های بلند بر اساس PEER ATC-72-1 از طرف:Jon A. heintz S.E.

همایش عملکردی مهندسی زلزله و کاربرد آن در سازه های بلند، بخش هفتم، مدلسازی و ضوابط قابل قبول برای سازه های بلند بر اساس PEER ATC-72-1 از طرف:Jon A. heintz S.E.

ارائه شده از طرف انستیتو بین المللی  سازه های بلند، مرکز تحقیقات  مهندسی زلزله Pacific ، انجمن مهندسین عمران محاسب کالیفرنیای شمالی، در سال 2011 در شهر  ساندیگو،  آمریکا

7 - PBEE for Tall Building Design - PEER ATC-72-1 Modeling and acceptance criteria for tall buildings by: Jon A. heintz S.E.

performance based earthquake engineering and its applications to tall building design held on 2011 by TBI,PEER,SEAONC at san diego USA.

پکیج استثنایی 808