11220
29:57

همایش عملکردی مهندسی زلزله و کاربرد آن در سازه های بلند، بخش دهم، روند طراحی و تکرار شوندگی در طراحی برای ساختمان های نمونه با سیستم هسته دیوار برشی و سیستم های دوگانه توسط:John Hooper P.E. S.E.

همایش عملکردی مهندسی زلزله و کاربرد آن در سازه های بلند، بخش دهم، روند طراحی و تکرار شوندگی در طراحی برای ساختمان های نمونه با سیستم هسته دیوار برشی و سیستم های دوگانه توسط:John Hooper P.E. S.E.

ارائه شده از طرف انستیتو بین المللی  سازه های بلند، مرکز تحقیقات  مهندسی زلزله Pacific ، انجمن مهندسین عمران محاسب کالیفرنیای شمالی، در سال 2011 در شهر  ساندیگو،  آمریکا

10 - PBEE for Tall Building Design - Design & Iteration Process for Case Study Core Wall & Dual System buildings by: John Hooper P.E. S.E.

performance based earthquake engineering and its applications to tall building design held on 2011 by TBI,PEER,SEAONC at san diego USA.

پکیج استثنایی 808