سمینار طراحی سازه های سرد نورد شده یا LSF به روش DSM یا روش مقاومت مستقیم، با کاربرد در ساختمان های فلزی و سیستم های عرشه ای ارائه توسط:cristopher D. Moen Ph.D. P.E. بخش دوم بخش کاربرد نرم افزار CUFSM

26:13

سمینار طراحی سازه های سرد نورد شده یا LSF به روش DSM یا روش مقاومت مستقیم، با کاربرد در ساختمان های فلزی و سیستم های عرشه ای ارائه توسط:cristopher D. Moen Ph.D. P.E. بخش دوم بخش کاربرد نرم افزار CUFSM

سمینار طراحی سازه های سرد نورد شده یا LSF به روش DSM یا روش مقاومت مستقیم، با کاربرد در ساختمان های فلزی و سیستم های عرشه ای ارائه توسط:cristopher D. Moen Ph.D. P.E. بخش دوم بخش کاربرد نرم افزار CUFSM

Direct Strength Method for Cold-Formed Steel Design with application to metal building wall and roof systems by: cristopher D. Moen Ph.D. P.E. CSSBI,AISI,MBMA part 2 applications to CUFSM software

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم