22107
04:54

بخشی از فیلم طراحی دیوارهای برشی کوپله مطابق ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و آیین نامه ACI318-14 در نرم افزار ETABS2016

برای تهیه فیلم کامل این آموزش، به این صفحه مراجعه کنید.

playlist

پکیج استثنایی 808