14287
01:47

فعال شدن میراگر جرمی و میراگر های ویسکوز FIP برج تایپه ۱۰۱ در هنگام بازدید، بازدیدکنندگان

شتاب های ایجاد شده در این سازه به دلیل ارتفاع زیاد خود، ناچیز می باشد.

پکیج استثنایی 808