14329
58

تست ساختمان جداسازی شده با استفاده از جداسازهای پاندول اصطکاکی FIP

در این تست عملکرد جداسازها و همه درزهای انقطاع سازه جداسازی شده و کلیه تاسیسات مورد ارزیابی قرار گرفته است.

پکیج استثنایی 808