14318
31

کنترل ارتعاشات در پل

در این فیلم نحوه کنترل ارتعاش شدید پل در اثر حرکت انسان توسط میراگرهای جرمی GERB را مشاهده خواهید کرد.

پکیج استثنایی 808