14185
31

عملکرد سیستم های جداسازی سه جهت GERB در سازه و در هنگام وقوع زلزله

در این انیمیشن با نحوه عملکرد سیستم های جداسازی سه جهت GERB در سازه و در هنگام وقوع زلزله آشنا خواهید شد.

پکیج استثنایی 808