14316
01:21

نحوه جداسازی سازه موجود با جداسازهای فنری GERB

این جداسازها علاوه بر جهت افقی در جهت قائم نیز سازه را جداسازی می نمایند‌.

پکیج استثنایی 808