14261
45

انیمیشن و نمونه واقعی اجرا شده جداسازهای GERB در زیر همرهای قالب زنی در یک کارخانه

در این انیمیشن با نحوه اجرای جداسازهای GERB در زیر همرهای قالب زنی در یک کارخانه به طور مختصر آشنا خواهید شد.

پکیج استثنایی 808