سمینار طراحی سازه های سرد نورد شده یا LSF به روش DSM یا روش مقاومت مستقیم، با کاربرد در ساختمان های فلزی و سیستم های عرشه ای ارائه توسط:cristopher D. Moen Ph.D. P.E. بخش اول

26:12

سمینار طراحی سازه های سرد نورد شده یا LSF به روش DSM یا روش مقاومت مستقیم، با کاربرد در ساختمان های فلزی و سیستم های عرشه ای ارائه توسط:cristopher D. Moen Ph.D. P.E. بخش اول

سمینار طراحی سازه های سرد نورد شده یا LSF به روش DSM یا روش مقاومت مستقیم، با کاربرد در ساختمان های فلزی و سیستم های عرشه ای ارائه توسط:cristopher D. Moen Ph.D. P.E. بخش اول

Direct Strength Method for Cold-Formed Steel Design with application to metal building wall and roof systems by: cristopher D. Moen Ph.D. P.E. CSSBI,AISI,MBMA part 1

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم