15384
11:57

تعریف یک زلزله مصنوعی در نرم افزار ETABS (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

در این فیلم نحوه ایجاد یک زلزله مصنوعی در نرم افزار ETABS آ»وزش داده می شود.

این فیلم توسط تیم مترجمین 808 به طور اختصاصی ترجمه و دوبله شده است.

playlist

پکیج استثنایی 808