9617
1:00:00

آموزش ویدیویی ترجمه و دوبله شده فارسی ETABS2013_-_02_Introductory_Tutorial_Steel part 2 (برنامه طراحی ساختمان های فولادی و بتنی برای بارهای ضوابط لرزه ای طراحی 2800 و بار باد و برف، همراه با تحلیل غیرخطی و خرجی نقشه و ...)

آموزش ویدیویی ترجمه و دوبله شده فارسی ETABS2013_-_02_Introductory_Tutorial_Steel part 2 (برنامه طراحی ساختمان های فولادی و بتنی برای بارهای ضوابط لرزه ای طراحی 2800 و بار باد و برف، همراه با تحلیل غیرخطی و خرجی نقشه و ...) برای اولین بار در ایران توسط تیم  808

playlist

پکیج استثنایی 808