بخشی از فیلم آموزشی نگاهی به ضوابط مربوط به طرح چشمه اتصال در سازه های بتن آرمه مطابق ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (ویرایش ۹۹) و ACI318-19 و نکات طراحی در نرم افزار ETABS2019