9044
1:00:00

ترجمه و تفسیر فیلم آموزشی22 ام شرکت CSI از ETABS در مورد تحلیل طیف پاسخ

ترجمه و تفسیر فیلم آموزشی22 ام شرکت CSI از ETABS در مورد تحلیل طیف پاسخ (etabs_-_22_response_spectrum_analysis_0)

playlist

پکیج استثنایی 808