5905
24:54

آزمایش میراگر اصطکاکی دورانی شرکت Damptech با ظرفیت 5000KN

 

Test of 5000 kN friction damper

Tension-compression test of the 5000 kN Damptech rotational friction damper, performed in the testing facilities of Technical University of Denmark.
رجوع به وبسایت شرکت بهساز اندیشان تهران ، نماینده رسمی شرکت Damptech در ایران

playlist

پکیج استثنایی 808