5893
06:39

شبیه سازی میراگر دورانی اصطکاکی شرکت Damptech با ظرفیت 2250KN در آباکوس

شبیه سازی میراگر دورانی اصطکاکی شرکت Damptech با ظرفیت 2250KN در آباکوس

FEM Simulation of 2250 kN friction damper

Abaqus FEM simulation of rotational friction damper. Damper capacity 2250 kN. Simulation performed in order to verify stresses and design slip force of the friction device

رجوع به وبسایت شرکت بهساز اندیشان تهران ، نماینده رسمی شرکت Damptech در ایران

playlist

پکیج استثنایی 808