5891
15:53

آزمایش میز لرزان عرشه پل با استفاده از میراگر اصطکاکی دورانی شرکت Damptech در دانشگاه کیوتو ژاپن.

آزمایش میز لرزان عرشه پل با استفاده از میراگر اصطکاکی دورانی شرکت Damptech در دانشگاه کیوتو ژاپن.

Bridge deck seismic isolation test using friction dampers

Shaking table test of bridge deck section using Damptech friction dampers as a energy dissipation mechanism. Test performed at the Kyoto University in Japan.

رجوع به وبسایت شرکت بهساز اندیشان تهران ، نماینده رسمی شرکت Damptech در ایران

playlist

پکیج استثنایی 808