5894
06:39

شبیه سازی اجزاء محدود میراگر اصطکاکی دورانی شرکت Damptech و لغزش ها و تنشهای حاصله در میراگر در آباکوس

شبیه سازی اجزاء محدود میراگر اصطکاکی دورانی شرکت Damptech و لغزش ها و تنشهای حاصله در میراگر در آباکوس

FEM Simulation of a friction damper

Abaqus FEM simulation of rotational friction damper. Simulation performed in order to verify stresses and design slip force of the friction device

رجوع به وبسایت شرکت بهساز اندیشان تهران ، نماینده رسمی شرکت Damptech در ایران

playlist

پکیج استثنایی 808